Obchodní podmínky

Obsah :

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka
 3. Kupní cena, daňový doklad
 4. Garance vrácení peněz
 5. Odpovědnost
 6. Ochrana osobních údajů
 7. Jednorázová platba
 8. Závěrečná ustanovení

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající, kterým je P2D System Servis s.r.o., Hlavní 75, 273 42, Stehelčeves, IČ: 04986008, DIČ: CZ04986008, zapsaný v obchodním rejstříku a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 

1.2 Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek:

www.dreamfitness.cz

 jsou permanentky do fitness centra Dream Body Fitness Kladno.

 1.3 Je zakázáno poskytování produktu třetí osobě bez souhlasu autora. 

2. OBJEDNÁVKA

 2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.dreamfitness.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím těchto webových stránek.

2. 2 Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě. 

2. 3 Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup a že s nimi souhlasí. 

3. KUPNÍ CENA, DAŇOVÝ DOKLAD

3.1 Ve shrnutí objednávky a na webové stránce objednávky najdete všechny ceny služeb. 

3.2 Faktura 

Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu.

3.3 Možnost platby

Platba se provádí pomocí platební karty.

3.4 Forma platby

– u jednorázových produktů jednorázově

– u opakovaných produktů v intervalu 30 dní od zakoupení

3.5 Dodací podmínky 

Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá e-mailem další instrukce.

 4. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

4.1 Dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. 

4.2 Za své produkty Prodávající kromě zákonné lhůty ručí i vlastní zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání permanentky, má kupující právo v případě nespokojenosti s poskytovanými službami odstoupit do 14 dnů od uskutečnění objednávky.

Odstoupení může nakupující provést odesláním mailu na permanentky@dreamfitness.cz.

5. ODPOVĚDNOST 

5.1 Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Prohlášení prodávajícího

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

 6.2 Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

6.3 Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit zasláním e-mailu na adresu prodávajícího.

7. OPAKOVANÁ PLATBA

7.1  Při vzniku opakované platby kupující souhlasí :

– se založením a parametry opakované platby

– s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay

7.2 Parametry opakované platby

 1. a) důvod založení opakované platby : platba za permanentku do fitness centra Dream Body Fitness Kladno
 2. b) maximální částka opakované platby činí 799 Kč za roční permanentku, 899 Kč za šestiměsíční permanentku, 999 Kč za tříměsíční permanentku a 1099 Kč za měsíční permanentku
 3. c) částka platby je fixní
 4. d) částka se strhává každý kalendářní měsíc v den zakoupení první permanentky
 5. e) pro změnu nastavení platby je zřízena e-mailová adresa permanentky@dreamfitness.cz

 7.3 Zákazník má právo být informován alespoň 7 pracovních dní předem

 1. a) před strhnutím následující platby
 2. b) pokud skončila perioda, po kterou měl službu zdarma a bude mu stržena první opakovaná platba
 3. c) pokud dojde k jakékoliv změně v nastavení opakovaných plateb

 7.4 Po odsouhlasení vziku opakované platby bude zákazníkovi do 2 dnů potvrzeno, že platba byla skutečně založena.

7.4 S údaji platební karty GoPay se nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10. 1. 2017. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.dreamfitness.cz/obchodni-podminky a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

KONTAKT

Dream Body Fitness

OC Oáza Kladno, Arménská 3277
232 01  Kladno

Telefon: 312310277
E-mail: info@dreamfitness.cz